ovimenu.gif
A tehetséges gyermekek kiszűrése:

A gyermeket folyamatosan megfigyeljük. Milyen a személyisége, milyenek a társas kapcsolatai, korosztályához képest milyen fejlettségi szinten van. Milyen a kérdezéskultúrája, probléma megoldása, kifejezőkészsége, milyen gyors a reagáló képessége. Milyenek a gondolkodási műveletei (memória, logikai készség, analízis, szintézis, asszociációs képesség, emlékezet stb.), milyen fejlett a finommotorikája, ritmusérzéke, zenei hallása, mennyire gazdag a szókincse, milyen az állóképessége. Amiben jó, abban erősítjük, amiben gyenge fejlesztjük.

A tehetség kiszűrése, érdeklődési irányának, igényeinek megismerése után tervezhetjük meg a gyermek fejlettségi szintjére épülő tudatos, célirányos fejlesztését. A szülőket tájékoztatjuk és megnyerjük a gyermekük érdekében. A szakirodalomban utánanézve a kolléganőkkel kidolgozzuk a fejlesztő stratégiát. Megbeszéljük, milyen tehetségfejlesztő programot szervezzünk, ezzel is színesítve óvodai életünket. Mindezekkel segítjük a gyermeket a továbbfejlődésben, kielégítjük a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit (ez a gyermek erős oldalának fejlesztése). A tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése is nagyon lényeges (pszicho-motoros, érzelmi-akarati éretlenség).

Az egészség számunkra a test és a lélek harmóniáját, az emberi létben a legnagyobb értéket jelenti. Ahhoz, hogy a felnövekvő generáció egészségesebb legyen, már kisgyermekkorban el kell kezdeni az egészséges életmódra nevelést, mely több részből tevődik össze. Az egészségvédelem, az egészségmegőrzés, a testi képességek fejlesztése, a mozgás mind fontos része az óvodai nevelésnek. Az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek a mozgásra, akár teremben, vagy szabad levegőn. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel 1994-től tornaszobával rendelkezünk, 2010-től pedig sószobával. Az egyéni szükségleteket figyelembe véve a gyermekek mozgásigényét ki kell elégíteni, megszerettetve a mozgást, kialakítani a mozgásra való igényt, mely meghatározó lehet a gyermek további életére, felnott korára. A gyermeki személyiség akarati tényezőinek alakítása is jelentős a mozgás folyamán.

 

Futball

Óvodánkban több éve futball-csapat működik, mely igen népszerű a kisfiúk körében, sőt egy két kislány is csatlakozik időnként. Heti rendszerességgel, edző irányításával történnek a jó hangulatú edzések. A gyermekekben erősíti a csapatszellemet, a küzdeni akarást, fejleszti a szem-láb koordinációt. A szomszéd település óvodásaival vívunk mérkozéseket, ahol a szülők lelkes szurkolótábora bíztatja csapatunkat. A sportágat megszeretők a város utánpótlás csapatában sportolhatnak tovább.

 

Korcsolya

Minden évben a téli hónapokban rendszeresen járunk a miskolci jégpályára korcsolyázni. Alapítványunk pályázati pénzéből vásároltunk korcsolyákat, hogy azok a tehetséges gyermekek is részt vehessenek programunkban, akiknek szülei nem tudják vállalni a költségeket. Mozgásuk összerendezettebbé válik, egyensúlyérzékük, kitartásuk nagy- mértékben fejlődik. A foglalkozásokat korcsolya oktató tartja, az óvodapedagógusok aktív részvételével. Minden évben örömmel fedezzük fel óvodásainkat a jégkorongcsapatban, vagy a jégtáncosok között, akik egy életre szóló barátságot kötöttek a jeges sportokkal.

Úszás

Minden nyáron úszásoktatást szervezünk, hogy gyermekeink elsajátíthassák a sportág alapjait. A vízben való mozgás erősíti az izomrendszerüket, jótékony hatással van a gerincoszlopra, önfegyelemre, kitartásra nevel. Egyik kolléganonk úszásoktatói jogosítvánnyal rendelkezik, így „házon” belül tudjuk a programot megvalósítani. Az úszás alapismereteinek elsajátításakor kiderül, hogy melyik gyermek az, aki különösen kitűnik ügyességével. Minden pályázati lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy egész éven át folytatódhasson az úszásoktatás. A tavalyi évben is nagy örömünkre szolgált, hogy az Oktatásért Közalapítvány támogatta a tehetségfejleszto úszásoktatásunkat. Célunk, hogy olyan biztos úszástechnikát sajátítsanak el a különböző úszásnemekben, amely alapja lehet egy esetleges versenysportnak. Az úszásoktatónk sok eszközzel, játékkal tette színesebbé a foglalkozásokat. A közös gyakorlás, az egymásra való odafigyelés, a folyamatos sikerélmény teszi feledhetetlenné ezeket az alkalmakat. Az első alkalommal a szülők jelenlétében felmérjük a gyermekek tudásszintjét, majd a bemutató alkalmával megbizonyosodhatnak gyermekük fejlődéséről. Az egyik volt óvodásunk országos versenyen vett részt, nagy örömünkre szolgál, hogy a sportág szeretetét, az alapokat a mi óvodánkban sajátította el.

 
 
 
 

 

 

Játékos angol

Az óvodával szembeni szülői elvárás, hogy lehetőséget biztosítson valamilyen idegen nyelvvel való ismerkedésre. Kutatások bizonyítják, hogy minél fiatalabb egy gyermek, annál hamarabb sajátít el egy idegen nyelvet. A szilárd anyanyelvi alapokkal rendelkező középső és nagycsoportosok közül a jó nyelvi képességekkel rendelkező gyermekek vesznek részt heti egy alkalommal játékos angol nyelvi foglalkozáson, mely illeszkedik az óvodai életünkbe. Az angol nép gyermekdalait, verseit és mondókáit ismételgetve a gyermekek megismerkednek egy idegen nyelv hangzásával, zeneiségével. A játékokon keresztül a gyermek észrevétlenül kezd el használni egy idegen nyelvet, anélkül, hogy tudatosan tanulna. Minden hónapban más témakört dolgozunk fel játékos formában. A foglalkozásokon sokféle eszköz használatával (képek, kártyák, játékok, labda stb.), többféle érzékszerv bevonásával tudjuk biztosítani a változatosságot. Megtanulnak köszönni, bemutatkozni, megismerkednek a színekkel, számokkal, állatokkal, testrészekkel, a családtagokkal. Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány támogatásával egy új oktató csomagot sikerült vásárolnunk, amelynek használata a 2011-es évben kezdődött. Bízunk benne, hogy gyermekeink számára sok örömöt, pozitív élményt jelent a nyelvtanulás.

Művészeti tevékenységek

A művészet ismerete, szeretete már óvodáskorban elkezdődik. Az esztétikum már nagyon korai életkorban hat a kisgyermekekre. Feladatunk, hogy megismertessük a kicsiket a világ szépségeivel. Nagyon fontos a művészeti nevelés szempontjából az esztétikus, nyugodt, meleg környezet. A kreativitás, az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a muvészeti tevékenységek legfontosabb feladata. Minél több alkalmat kell biztosítani arra, hogy a gyermekek érzéseiket, gondolataikat, ötleteiket kifejezésre juttassák. A művészeti tevékenységek fogalomkörébe tartozik: a vers-mese, ének-zene, bábozás, tánc, drámajáték, festés, agyagozás, rajzolás, barkácsolás, stb. Célunk, a gyermekek felkészítése az objektív valóság esztétikai elsajátítására, fogékonyságuk, ízlésük, befogadó, alkotó készségük, esztétikai műveltségük formálása.

 

Zeneovi

Az élményt nyújtó közös éneklés az esztétikai nevelés szempontjából is kitüntetett helyet kap. 2010. októberétől kezdődött el a zeneovis foglalkozás intézményünkben, melyet képzett zenetanár tart. Célja, hogy a jó zenei képességekkel rendelkező gyermekek zenei érdeklődését felkeltse, a zene iránti szeretetüket kialakítása, szívesen, felszabadultan énekeljenek, zenei képességeik fejlődjenek. A gyermekekben már nagyon korán kialakul a ritmusérzék. A mozgások, azok összerendezése egyre érdekesebbé válik számára.

A foglalkozások fejlesztik a ritmusérzéket (egyenletes lüktetés, ütemhangsúly kiemelése, dalritmus és mondókaritmus, tempóérzék), a hallásukat (hangmagasság iránti érzék, hangszínérzék, dinamikai érzék, halk-hangos), valamint a komplex zenei képességeket (zenei emlékező képesség, belső hallás, zenei formaérzék).

A zenei nevelés anyagát a magyar népi mondókák, énekes játékok adják. Jelentoségük meghatározó a zenei anyanyelv megalapozásában, a művészetekkel való találkozásban. Megismerkednek a különböző ritmushangszerekkel (dob, triangulum, cintányér, ritmusbot, stb.). Óvodánk furulyákat is vásárolt, így lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődő gyermekek megismerkedjenek ezzel a hangszerrel, és esetlegesen meg is szólaltassák.

 

Néptánc

Évek óta muködik óvodánkban egy hagyományorzo néptánc csoport. A néphagyomány ápolása ebben az életkorban igen jelentős, hiszen a gyermek éppoly észrevétlenül tanulja meg a mondókákat, gyermekdalokat, mint a beszédet. Ehhez tájegységünk népszokásait, néphagyományait, a helyi sajátosságokat használjuk fel. Fontosnak tartjuk a mérsékletességet, hiszen annyit építünk be az óvodai életbe, amennyit a gyermek életkori sajátossága, érdeklődése megenged.

Törekszünk az eredetiségre, természetességre, sokszínűségre. A népi leányjátékok szépségét a ritmus, a dallam, a harmonikus mozgás, a tánc, a mulatságos párbeszédek adják. A fiúk játékaiban a harcias küzdőszellem, az ügyesség, találékony virtuskodás jelenik meg. A néphagyományok fontos része a tánc, melynek ápolása már óvodás korban elengedhetetlen.

A gazdag hagyományból merítünk, amikor az alaplépésekkel, mozdulatokkal ismertetjük meg a kicsiket. Ilyenek például: térdrugózás, testsúlyáthelyezés, ringás, sarokemelés, oldalazó lépés, szökdelés, sarokkoppantás, csárdáslépés. A néphagyományok ápolása megtanít a magyar nép tiszteletére, szeretetére. A színes anyagával való foglalkozás során a gyermekek megismerik a népi kultúrát, éltetik tovább népünk hagyományait. A zenével és a tánccal való mélyebb ismerkedést a helyi általános iskolában folytathatják tovább a gyermekeink, ahol zeneiskola és tánc tagozat is működik.

 

„Kis kezek” kézmuves műhely

  Az utóbbi idoben egyre érdeklődőbbek a vizuális tevékenységek iránt a gyerekek. Szívesen vesznek részt rajzpályázatokon és igénylik az új technikák megismerését. Ezért gondoltuk, hogy kézműves muhely keretében külön foglalkozunk a „kis tehetségekkel”.

A gyerekek aktivitás fejlesztésére kiváló lehetőséget nyújt ez a tevékenységforma. A szép tudatos érzékelése és gyakorlása ad lehetőséget a manuális készség fejlesztésére. A manipulatív ügyesség összekapcsolódik a kreatív gondolkodás fejlődésével. A gyermek számára fontos, hogy tevékenykedjen, tervezzen, felfedezzen új technikákat. Önkifejező, alkotó tevékenységre ad lehetőséget. Az alkotó munka, a látás, képzelet és cselekvés a nyitottságra, az új befogadására tanít. A kézművesség célja, hogy a gyermekek minél több anyaggal és technikával ismerkedjenek meg. Kézműves műhelyünk működtetése sok energiát, de elsősorban anyagi fedezetet igényel. Terveink megvalósításához az anyagi forrást pályázatok útján próbáljuk megteremteni. Nagy örömünkre szolgált, hogy alapítványunk két alkalommal is pályázatot nyert az Oktatásért Közalapítványtól kézműves muhelyünk muködtetésére. A program nevelési feladata felfedezni és ösztönözni a gyermek belső lehetőségeit, hogy az ígéretes gyermek azzá váljon, amire képes. Ehhez kötetlen formát, és kiegyensúlyozott légkört igyekszünk biztosítani.

A tevékenységek folyamán gazdagodik vizuális formaérzékük, alkotó befogadó készségük. Környezetükben esztétikailag érzékenyebbé válnak, a művészetek felé nyitottabbak lesznek. Megismerik a különböző technikákat és változatosan alkalmazzák is. Bátran használják a színeket, formákat, gazdagodik a fantáziájuk. Biztosan kezelik a szokatlan eszközöket.

Sokféle technikával ismerkedhetnek meg a gyermekek: fonalgrafika, varrás, márványozás, akvarell, kasírozás, homokkép, papírtekercselés, gyöngyfűzés, kavicsfestés, hajtogatás, terméskép.

A program folyamán közös bábszínház látogatáson vettünk részt, amibol az esztétikai élményen túl ötleteket is merítettünk (fakanálbáb készítése). Ellátogattunk a diósgyőri várba, ahol népi mesterségekkel ismerkedtünk meg, mely után párat ki is próbáltunk munkánk során (bőrözés, nemezelés). Nagy örömet jelentett a Miskolci Színészmúzeumban tett látogatás, ahol a színház varázslatos világába kaptunk betekintést.

Nagy a szerepe a tevékenykedések folyamán a pozitív motivációnak, hiszen a gyermekek minden foglalkozást nagy érdeklődéssel várnak. A megszokott vizuális technikákon túl betekintést nyerhetnek egyéb tevékenységi formákba, kipróbálásukra. Egy foglalkozáson belül többféle tevékenység közül választhatnak, ezzel biztosítva a kreativitásuk kiteljesedését, a szabad választás lehetőségét. A gyermekek kíváncsiságára, aktivitására építünk, és úgy érezzük a muhelymunka légköre, jó hangulata munkánk legnagyobb eredménye. A gyermekek nagyon büszkék az elkészült alkotásokra, és szüleiket otthon közös tevékenykedésre bíztatják.

 

Tevékenységeink folyamán igyekszünk a szülőket munkánkba minél nagyobb mértékben bevonni, eredményeinkről, folyamatosan tájékoztatást nyújtani. A tehetségfejlesztő műhely zárásaként bemutató foglalkozást tartunk, hogy a szülok képet kapjanak a gyermekük fejlődéséről. A kézműves alkotásokból pedig kiállítást szervezünk, ahol szakember (rajzszakos pedagógus) véleményét is kikérjük, felhívva figyelmét egy-egy tehetségesebb gyermekre. A szülők elégedettségérol a szülői kérdőívek adnak képet. A pozitív visszajelzések biztosítanak bennünket arról, hogy helyes úton járunk, hiszen a szülokkel közösek a céljaink, amiket szeretnénk megvalósítani. Az óvodáskor boldogságát, játékosságát megtartva, a tevékenységek közötti választás lehetőségét felkínálva, támogató légkörben nevelve, gyermekeink kiemelkedő területükön fejlődjenek képességeikben, személyiségükben.

„… a tehetségben éppen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan, meglepő. Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör, de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan…”

 
 
 
 
 
 
© 2011 feketeistvanovi.hu | A weboldal tartalma a Fekete István Óvoda és Bölcsőde tulajdona.